ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KINOKO.CZ

Značka KINOKO společnosti ALBI Česká republika a.s., IČ: 497 08 368, se sídlem Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943 (dále jen „KINOKO“), si velmi váží vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností KINOKO (kinoko.cz), v souvislosti s návštěvou našich kamenných prodejen Kinoko, jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: ALBI Česká republika, a.s. IČ:  497 08 368, Sídlo: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8

Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese gdpr@albi.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU A REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

V případě zájmu návštěvníka našich webových stránek nebo člena některého z našich věrnostních programů o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení zpracováváme za těmito účely na základě souhlasu vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud nám poskytnete rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Reklamní sdělení, která vám zasíláme, se týkají vždy pouze našich vlastních služeb.

Pokud od vás souhlas se zpracováním získáváme v papírové podobě, vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte a podepíšete registrační formulář do našeho věrnostního klubu. Souhlas budeme uchovávat v papírové podobě a údaje z něj současně zapíšeme do naší elektronické databáze. Pokud od vás souhlas se zpracováním získáváme v elektronické podobě, vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně své přání odebírat newsletter potvrdíte dle pokynů v e-mailu, který od nás obdržíte. Nepotvrdíte-li své přání odebírat newsletter, vaše údaje bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. 

Pokud se stanete naším zákazníkem, například si od nás něco zakoupíte v našem e-shopu, můžeme využít kontakt na vás pro účely zasílání newsletteru, byť k tomu byl ze zákona vyžadován zvláštní souhlas, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. I v tomto případě máte samozřejmě možnost kdykoliv nám sdělit, že si další zasílání reklamních sdělení nepřejete, a my vám v takovém případě už tato sdělení zasílat nebudeme.

Ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je však obchodním sdělením. Někdy s vámi potřebujeme komunikovat v souvislosti s poskytováním určitého typu služeb a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek či žádost o aktualizaci vašich osobních údajů).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S KOUPÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

V případě nákupu zboží na kinoko.cz budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky. 

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Tyto údaje budeme v naší zákaznické databázi zpracovávat po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby za zboží. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

Pokud budeme objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také číslo vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abychom prokázali, že vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto osobních údajů je potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.

Své zboží a služby chceme neustále zlepšovat, a proto budeme vaši e-mailovou adresu dále zpracovávat i za účelem ověření vaší spokojenosti s nákupem. Toto zpracování je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění zpětné vazby o průběhu vašeho nákupu, a proto ze zákona není souhlas vyžadován. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzu našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ, DOTAZŮ A REKLAMACÍ

Jsme otevřeni vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou.

Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován.

Pokud bude předmětem vašeho požadavku reklamace zboží, budeme zpracovávat vaše osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Vaše osobní údaje budeme v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a za účelem doložení průběhu a vyřízení reklamace z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů. Váš souhlas s tímto zpracováním proto není vyžadován. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od naší povinnosti reklamaci vyřídit.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽIVATELSKÝM ÚČTEM NA STRÁNKÁCH KINOKO.CZ

V případě, že si na našem e-shopu vytvoříte uživatelský účet, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a identifikační údaje k účtu, pokud jste právnickou osobou,nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vytvoření a správy vašeho uživatelského účtu. Jedná se tak o zpracování nevyžadující váš souhlas. Za uvedenými účely zpracováváme také historii vašich objednávek a informace o historii plateb a možnostech plateb.

Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu, po kterou je váš uživatelský účet aktivní. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM SLUŽEB NA STRÁNKÁCH KINOKO.CZ BEZ VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

V případě, že e-shop na webových stránkách využíváte bez vytvoření uživatelského účtu, budeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy příjemce, e-mailové adresy odesilatele, případně jména a příjmení, pokud nám tyto údaje poskytnete, a to pro účely odeslání a doručení vašeho přáníčka.

Toto zpracování provádíme pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, a jedná se tak o zpracování, u kterého není váš souhlas vyžadován.

Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom se ujistili, že vaše přání bylo odesláno, doručeno a adresátovi dostupné, maximálně však po dobu 5 let ode dne odeslání přání. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně právních nároků.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ČLENSTVÍM VE VĚRNOSTNÍM KLUBU

V současné době provozujeme věrnostní program Albi klub, Albi klub pro školy a Klub deskovkářů.

Pokud se chcete stát členem některého z těchto věrnostních klubů, požádáme vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v registračním formuláři do věrnostního klubu (u Albi klubu se jedná o jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail a telefon; u Albi klubu pro školy a Albi klubu deskovkářů se jedná o jméno a příjmení, e-mail a telefon registrující, resp. kontaktní osoby) a údaje související s členstvím v Albi klubu, zejména identifikační údaje k účtu, údaje o nákupní historii a údaje o čerpání výhod věrnostního programu.

Údaje nám poskytujete za účelem provozování věrnostního programu, zařazení do databáze členů věrnostního klubu a vaší účasti v něm. Pokud nám k tomu dáte zvláštní souhlas, budeme údaje zpracovávat i za účelem zasílání marketingových nabídek a sdělení. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vašeho členství ve věrnostním klubu. Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním některého z povinně vyplňovaných údajů však vaše členství ve věrnostním programu zanikne.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ V SOUTĚŽÍCH

Vaše údaje zpracováváme také v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží, a to v rozsahu vámi poskytnutých údajů, nejčastěji jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a doručovací adresy a údajů uvedených v rámci soutěžního příspěvku. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely komunikace s vámi, zjištění vaší identifikace a výběru vítězů soutěže a předání cen. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě poskytnutého souhlasu uděleného v rámci soutěže a dále na základě oprávněného zájmu, kdy zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu soutěž zorganizovat, resp. se jí účastnit. Tyto údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k vyhodnocení soutěže a doručení cen, nevyplývá-li z právních předpisů delší doba pro jejich uchování.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU NAŠICH PRODEJEN

Naše kamenné prodejny Kinoko hlídáme kamerovým systémem. Kamery do těchto míst umísťujeme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, kterými jsou prevence vzniku škod a ochrana majetku. Provoz kamerových systémů pro nás zajišťuje společnost NetRex s.r.o. K záznamům a serverům, na kterých jsou tyto záznamy uloženy, mají přístup pouze naši autorizovaní zaměstnanci a autorizovaní zaměstnanci zpracovatele. Prostory, kde máme kamery umístěny, jsou vždy řádně označeny. Kamerové záznamy z našich prodejen a okolí jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne jejich pořízení.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Na zpracování těchto protokolových souborů není ze zákona vyžadován souhlas. Tyto soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. 

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše marketingové aktivity, používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat IP adresu připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

Podrobnější informace o souborech cookies naleznete zde.

V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat.

ANALYTICKÉ SLUŽBY GOOGLE

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

Sběru cookies a analýze Google Analytics můžete zabránit například změnou nastavení svého prohlížeče nebo instalací speciálního pluginu do svého prohlížeče.

V rámci služby Google Analytics využíváme i další služby společnosti Google, jako je reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či služba Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy. Personalizaci reklamy můžete vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍ PLUGINŮ

Naše webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; plugin služby Youtube, který je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA; a plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Díky těmto pluginům můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tyto sociální pluginy nespravujeme my, a nejsme tak odpovědni za případné zpracování vašich osobních údajů výše uvedenými provozovateli těchto pluginů, kteří jsou vůči vám v postavení správců osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou. 

Aktuální seznam našich zpracovatelů a dodavatelů naleznete zde.

Na vyžádání jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V ALBI přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám své údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 • právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme.

 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

 • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

 • právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. 

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

 • právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu gdpr@albi.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.
 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV KINOKO.SK

ÚVOD
 
Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít  našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany  osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej  činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.
 
Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary a služby ponúkané našou  spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich  zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými  právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s  Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných  údajov“).  
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať  kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku  tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá  ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako  vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s  našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že  rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany  osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek  spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami  akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné  údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich  osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní  služieb, ktoré ponúkame.  

PREVÁDZKOVATEĽ  

ALBI, s.r.o.  
Sídlo: Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina IČO: 36 008 303 spoločnosť zapísaná v  obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3553/L    
(ďalej označený aj ako „naša spoločnosť“, „my“) 

KONTAKTNÁ OSOBA
 
Mgr. Alžběta Václavů  
KINOKO - Albi Česká republika a.s.
Thámova 183/11, 18600 Praha 
info@kinoko.sk  

DOTKNUTÁ OSOBA
 
akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,  akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý  využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k  zákazníkovi),  
akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME
 
V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajov, ktoré od Vás získavame, keď využívate  služby našej spoločnosti a tiež informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme  zhromažďovať z iných zdrojov.  
Spôsob získania osobných údajov a kategórie získavaných osobných údajov  
Registrácia pre KINOKO e-shop - Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili), Vaše prihlasovacie údaje (heslo), číslo bankového účtu a kód banky, IČO, DIČ.

Nákup prostredníctvom KINOKO e-shop - V našom KINOKO e-shop môžete nakupovať  aj bez registrácie, avšak Vaše osobné  údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli  doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite. - Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili).

Registrácia pre odber newslettra - Naša spoločnosť Vás na základe Vašej požiadavky a súhlasu môže informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti alebo kúpili akýkoľvek tovar. - Vaša e-mailová adresa.

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti - Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov). Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení).

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame  Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou  spoločnosťou.
 
Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej  osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby  vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).  

Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej  spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).
 
V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním  Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám  poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).  

Účel spracúvania osobných údajov osobných údajov - Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme  Vám sprístupnili tovary a služby našej spoločnosti, ako je  využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník,  členstva v našich zákazníckych programoch a využívanie s tým  spojených výhod, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach.  Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a  vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia  peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či poskytnúť rôzne zľavy. - Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom e-shopu, alebo v súvislosti s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či účasťou v našich spotrebiteľských súťažiach mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného emailom. - Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok. - Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on – line, či v predajniach, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom. 
Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach. - Súhlas dotknutej  osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našich predajniach. - Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv.  oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:  

 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb; 
 • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;  
 • starostlivosť o váš užívateľský účet (KINOKO e-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie  práv a právnych nárokov;  
 • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;  
 • predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti; testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich. 

DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Registrácia pre KINOKO e-shop - Osobné údaje na tento účel budeme spracovávať po dobu užívania účtu alebo 3 roky od posledného prihlásenia.

Nákup prostredníctvom KINOKO e-shopu - Osobné údaje na tento účel budeme spracovávať po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby za tovar. Po uplynutí tejto doby ich budeme spracovávať, iba pokiaľ to stanovia zvláštne právne predpisy alebo pokiaľ to je nevyhnutné z iných  právnych dôvodov. V prípade zasielania newsletterov budeme vašu e-mailovú adresu spracovávať po dobu 3 rokov odo dňa nákupu, alebo kým neodmietnete zasielanie newslettera podľa §  62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.  

Registrácia pre odber newslettra - V prípade zasielania newsletterov budeme vašu e-mailovú adresu spracovávať dovtedy kým neodmietnete zasielanie newslettra podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti - Google Analytics (Google Inc.) - sledovanie jednotlivých stránok webu a udalostí - Pridanie do košíka, Dokončená registrácia, Objednávka, Vyhľadávanie. Slúžia k vytváraniu štatistík o návštevnosti. Doba uloženia podľa typu cookie - iba do uzatvorenia okna prehliadača, 50 mesiacov alebo trvalo. 

Google AdWords (Google Inc.) - sledovanie jednotlivých stránok webu. Slúži k vytváraniu štatistík o dokončenej objednávke. Doba uloženia podľa typu cookie - 1 mesiac alebo trvalo.

Facebook pixel (Facebook) - sledovanie jednotlivých stránok webu a udalostí ako Pridanie do košíka, Dokončená registrácia, Objednávka, Vyhľadávanie, Zdieľanie stránky cez Facebook, Google a Twitter, Porovnávanie tovaru. Slúži k vytváraniu štatistík o návštevnosti. Doba spracovania súborov cookie - trvale.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa pre akékoľvek služby našej spoločnosti, či kúpiť si  akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra,  prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách,  zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na  základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním. 
Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním  Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte  právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online  prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“,  ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť  spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
V tejto časti uvádzame, ktorým sprostredkovateľom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či  ich s nimi zdieľať.  
Niektoré osobné údaje, ktoré získavame môžeme zdieľať s našou materskou spoločnosťou:  ALBI Česká republika a.s., sídlo: Praha 8, Thámova 289/13, PSČ 18600, IČO: 49708368.  Táto spoločnosť nám napríklad poskytuje podporu pri správe informačných systémov, ktoré  používame na prevádzku a poskytovanie našich služieb a spracúva iba tie údaje, ktoré sú  potrebné na vykonávanie týchto funkcií a v rámci našich zdokumentovaných pokynov.  

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej  spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na  ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely,  pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas.
Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia  služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej  spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky,  správa serverovej infraštruktúry, webhosting)  
 • HEDR Systems s.r.o., so sídlom Pod Harfou 938/40, 19000 Praha 9, IČO: 01584529
 • ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČO: 279 24 505
 • doručovateľské a kuriérske služby  
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 1039 Budča 962 33, IČO:36624942  
 • Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8 Bratislava - mestská časť  Petržalka 851 01, IČO: 48136999  
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,  
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 29210372
 • Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2,  Ireland VAT Reg. No. IE9692928F  
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,  Ireland, VAT number: IE 6388047V  
 • služby vedenia účtovníctva a auditorské služby  
 • Zuzana Bárdyová, Labutia 218/114, Vranie, Žilina 01014,  IČO:40433391  
 • ALDEASA AUDIT, s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina 010 01,  IČO:36411957    

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto  online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na  naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci  a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na  určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích  osôb.  

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú  nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej  zmluvy prostredníctvom KINOKO e-shop). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje  neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, či poskytli služby ponúkané našou  spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je  potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.  

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými  právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to  okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia,  preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej  osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto  doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so  zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo  obhajovania právnych nárokov.  

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY  

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne  záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:  

PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Máte právo: 

 1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy  realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré  sleduje naša spoločnosť;  
 2. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti  spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane  profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;  
 3. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na  štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti  spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie  nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.  

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM  

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany  osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to  prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.
 
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa  Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie  neúplných osobných údajov.  

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)
 
Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:
 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;  2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny  základ pre spracúvanie;  
 2. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a.  týchto Pravidiel ochrany osobných údajova neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na  spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov  uvedených v bode XI. 1. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;  
 3. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
 4. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva  Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.   

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť  správnosť osobných údajov;  
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate  namiesto toho obmedzenie ich použitia;  
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na  preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XV.  5. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody  na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
 
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto  údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.  

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
 
V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov  alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných  údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s  návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných  údajov.  
  
UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
 
Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného  zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov,  písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému  orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820  07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14,e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.  
Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených  zákonom. 

ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena  alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv,  ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a  oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na  podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.