OBCHODNÍ PODMÍNKY KINOKO.CZ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Kinoko na adrese https://kinoko.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je firma ALBI Česká Republika a.s. , IČ: 49708368, DIČ: CZ49708368, se sídlem Thámova 289/13, 18600 Praha 8, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka číslo 7943 (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.). 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající (dodavatel) - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je firma ALBI Česká Republika a.s. , IČ: 49708368, DIČ: CZ49708368, se sídlem Thámova 289/13, 18600 Praha 8, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka číslo 7943 . Prodávající je plátcem DPH.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

E-mail: info@kinoko.cz
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 4 hodin, nejdéle však do 2 dnů.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Česká Spořitelna 1049252 / 0800
Adresa prodejny Kinko Letná: Pplk. Sochora 23, 170 00 Praha 7

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Seznam produktů na stránkách www.kinoko.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy po ověření potvrzena. Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží zobrazovaná webovým rozhraním v době provedení objednávky.
Pro učinění objednávky je třeba udělat následující - kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě https://kinoko.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a kupující si tyto náhrady hradí sám.

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách kinoko.cz. jsou konečné, tj. vč. DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Zboží s akční cenou je možné zakoupit jen v množství obvyklém.

Zrušení objednávky

Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do šedesáti (60) dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
4. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Potvrzení objednávky“. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si prodávající a kupující potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce. 

Způsob dopravy

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden v druhém kroku nákupního košíku.

Způsob platby

Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Způsoby úhrady ceny zahrnují cenu včetně DPH. Zboží je možné v plné výši uhradit v provozovnách smluvních partnerů (PPL partners, Zásilkovna), dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Zásilkovna, PPL kurýrní služba) nebo na prodejně Kinoko Letná. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Daňový doklad zákazník převezme spolu se zbožím.

Pokud nedojde při platbě převodem k úhradě objednávky do 14-ti dnů od uskutečnění objednávky, objednávka je ze strany prodávajícího stornována.

Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
Fiskální identifikační kód (FIK) evidované tržby, tzn. tržby podléhající elektronické evidenci tržeb (v našem případě on-line platba prostřednictvím platební brány Comgate), je od 1. března součástí každého zaslaného potvrzení objednávky z e-shopu Kinoko. Kupující má prostřednictvím odkazu v mailu k dispozici EET účtenku včetně všech náležitostí, která je kdykoliv dostupná k prohlédnutí i tisku. Souhlasem s obchodními podmínkami kupující zároveň souhlasí s elektronickou formou účtenky EET.
 
Převzetí zboží

Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného je kupující, který není spotřebitelem, povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující nikoli spotřebitel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
 
Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

5. REKLAMACE

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamaci zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem tj. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě kinoko.cz, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem či telefonicky. Na stranách e-shopu v části "Reklamace" najde kupující Reklamační list, který reklamaci usnadní. Reklamovat zboží lze samozřejmě i jiným způsobem. Vyplněný formulář obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje. Pokud reklamujete zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese kamenné prodejny Kinoko, Pplk. Sochora 23, 170 00 Praha 7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí spotřebitele o výsledku reklamace telefonicky, pokud nebude k dispozici telefon, tak emailem. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v případě našeho e-shopu do šedesáti (60) dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce.
 
Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, v případě objednání zboží s akční cenou (slevou) ve větším než obvyklém množství nebo, není-li kupujícím spotřebitel, v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@kinoko.cz, písemně či jiným způsobem nejpozději 60. den od převzetí zboží. Při odstoupení doporučujeme v průvodním dopise uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Lze využít připravený Vratkový formulář na stránkách e-shopu. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. 

Nepřevzetí zboží na odběrném místě (Zásilkovna, PPL Parcel shop) nesplňuje podmínky § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a není proto odstoupením od smlouvy ve smyslu daného paragrafu. Prodávající má v takovém případě nárok na úhradu nákladů souvisejících s expedicí zboží (balné a poštovné). Při vracení peněžních prostředků od kupujícího v takovémto případě nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné a balné tak, jak je tomu při odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od kupní smlouvy (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). 
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek
.
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 60 dnů je k dispozici ke stažení zde.
 
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kinoko.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu -  Zásady ochrany osobních údajů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti 29. dubna 2020. Změny řádu vyhrazeny.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY KINOKO.SK

 1. Základné ustanovenia 
 2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
 3. Zaslanie tovaru 
 4. Reklamácia tovaru 
 5. Reklamácia platby 
 6. Ochrana osobných údajov
 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.kinoko.sk. Podmienky  bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, t.j.  predávajúceho, ktorým je firma ALBI, s.r.o., IČO: 36 008 303, DIČ: SK2020451268, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho,  resp. spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“)). 

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia  týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy  uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho  zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane  dodávateľ, resp. predávajúci. 
Predávajúci (dodávateľ) - je firma ALBI s.r.o. , IČO: 36 008 03, DIČ: SK2020451268, so sídlom  Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L. Predávajúci je platcom DPH.  Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo  poskytuje služby. 
 • Kupujúci - je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci  svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
 • Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu  www.kinoko.sk 
 • Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom  elektronického obchodu kupujúcemu. 
 • Písomné prílohy - dodací list, faktúra, štítok s informáciami o zásielke. 
 • Celková kúpna cena - vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších  služieb.
Email: info@kinoko.sk 
IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2715 0263 
SWIFT: TATRSKBX
 
2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 
Zoznam produktov na stránkach www.kinoko.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru.  Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru  bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná  webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.
 
Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní  objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú  alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých  technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v  internetovom obchode www.kinoko.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto  objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. 

Aby objednávka v elektronickom obchode www.kinoko.sk bola akceptovaná, musí obsahovať  nasledovné náležitosti: 
 • Identifikácia predávajúceho 
 • Identifikácia kupujúceho (Fakturačná adresa)– meno, priezvisko, ulicu, popisné číslo, mesto,  PSČ, štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • Doručovacia adresa – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo a  e-mail. (v prípade, že dodacia adresa sa líši od fakturačnej). 
 • kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet  objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho) 
 • vybraný spôsob platby, 
 • vybraný spôsob dodania tovaru, 
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením  objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov,  ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným  stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca  prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Kupujúci je následne  informovaný o nedostupnosti objednaného produktu. 

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu  uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom  overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a  predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a  obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak  umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje,  že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na  tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením  objednávky upozornený. 

Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia  a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku  (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii  telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.
 
Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.kinoko.sk sú s DPH, a rozumejú sa ako ceny z expedičného skladu v Červenom Kostelci. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých  položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar a  služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov, a kupujúci bude vyzvaný k ich  schváleniu. 

Stornovanie objednávky

Kupujúci môžu bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku až do jej overenia  predávajúcim. Kupujúci má ďalej podľa §7 Zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy  uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci má taktiež  právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami.
 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak  odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho  povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
3. ZASLANIE TOVARU
 
Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky emailom. 

Dodacia lehota
 
Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný nasledujúci pracovný  deň po prijatí objednávky. Dodacia lehota závisí ďalej od zvoleného spôsobu prepravy. V rámci  GLS je štandardná lehota doručenia tovaru do dvoch pracovných dní od overenia objednávky. V  rámci Zásielkovne je táto doba rovnaká.
 
Spôsob dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci iba na územie Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania  si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy. Prehľad dopravcov a aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.kinoko.sk.

Spôsob platby
 
Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Spôsoby úhrady ceny zahŕňajú  ceny vrátane DPH. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou pri prevzatí tovaru alebo  elektronicky prostredníctvom platobného systému integrovaného do elektronického obchodu  www.kinoko.sk. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod k použitiu výrobku, ak to  daný výrobok vyžaduje. Daňový doklad kupujúci prevezme spolu s tovarom.
 
Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka  poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu výrobku alebo výrobku samotného je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto  skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu  poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Kupujúci má taktiež v tomto prípade  právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím  tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený. 

Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť, vyhne sa tak neskorším problémom  plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia  tovaru). Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho  právo na uplatnenie reklamácie

Osobný odber tovaru

Tovar je kupujúcemu k dispozícii na ním zvolenej pobočke Zásielkovňa.sk (ak pri objednávke zvolí  osobný odber) po dobu 7 kalendárnych dní od overenia objednávky. Túto dobu je možné bezplatne  predĺžiť na 21 kalendárnych dní od overenia objednávky. Každý ďalší deň je spoplatnený sumou 0,4 € bez DPH. Zoznam s adresami pobočiek Zásielkovňa.sk je dostupný pri vytváraní  objednávky. 

4. REKLAMÁCIA TOVARU 

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola  spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu  tovaru. 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar  záruku stanovenú občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu,  počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť  nová záruka v dĺžke 24 mesiacov. 
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).  Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení  veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako  zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.  Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO,  sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a  podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
 
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným  alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým  poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené  používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú  reklamovať.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s  kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu  vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď  výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať  primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím  veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s  kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej  preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť  a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý  predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 
Postup reklamácie

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.kinoko.sk, vyplní reklamačný formulár, ktorý nájde na webe. Vyplnený formulár obsahuje: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu,  podrobný popis chyby produktu, prípadne ako chyba produktu vznikla, alebo ako sa chyba  prejavuje. Pokiaľ reklamujete tovar iným spôsobom, je vhodné tieto skutočnosti rovnako uviesť. Prevzatý tovar bude testovaný iba na uvedenú chybu. Zaslanie tohto dokumentu výrazne  zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar  kupujúci zasiela na adresu: ALBI s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina.
 
Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože  predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade  oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej  výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade  neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s  vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené  s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. 

Vybavenie reklamácie
 
O reklamácii sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch  do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku  potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného  odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci  s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku  reklamácie emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa  jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a  spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej  trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov. 

Alternatívne riešenie sporov pri reklamácii
 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho kinoko.sk o nápravu spôsobu  vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva.  Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na info@kinoko.sk . Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím  alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho  riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami  alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené  právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . Návrh možno podať  spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z. 
 2. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia  sporov, ktorú nájde na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK . Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní  a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani  zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia  ako 20€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie  alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa  týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku. 
5. REKLAMÁCIA PLATBY 

Platby prostredníctvom systémov okamžitých platieb (sporoPay, TatraPay, VUBePlatby,  SberbankWEBpay, CSOBPay, UniPlatba, Poštová banka) a systémov bankových prevodov (ČSOB,  Prima Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka, UniCredit, VÚB, OTP, Poštová banka, SberBank)  sú vykonávané cez platobnú bránu Comgate payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b  500 02 Hradec Králové. V  prípade, že kupujúci chce reklamovať platbu za tovar, vykonanú prostredníctvom platobnej brány  Comgate payments, bude reklamácia kupujúcim uplatnená u predávajúceho, ktorý od kupujúceho získa  potrebné údaje k riešeniu reklamácie.

Potrebné údaje k reklamácii: telefónny alebo e-mailový  kontakt na kupujúceho a číslo objednávky. Predávajúci následne tieto údaje poskytne spoločnosti  Comgate payments, ktorá na základe predložených údajov vykoná šetrenia na overenie oprávnenosti  reklamácie. O výsledku reklamačného procesu bude užívateľa informovať Predávajúci bez  zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania. 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov kupujúceho, ku ktorým dochádza na základe  kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto obchodných podmienok, ako aj informácie o právach  kupujúceho ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.3.2021.